Definiowanie bezpieczeństwa ekonomicznego (cz. I)

W literaturze pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa jest definiowane bardzo różnorodnie. E. Haliżak, odnosi je do pojęcia zagrożenia bezpieczeństwa gospodarki narodowej, czyli do takiej sytuacji, w której gospodarka nie może "rozwijać się, generować zysków i oszczędności z przeznaczeniem na inwestycje lub gdy zagrożenia zewnętrzne doprowadzą do zakłóceń w jej funkcjonowaniu, co narazi obywateli i przedsiębiorstwa na szwank, a być może zagrozi fizycznemu przetrwaniu państwa".

V. Cable definiuje bezpieczeństwo ekonomiczne dwojako. Po pierwsze, odnosi to pojęcie do handlu i inwestycji, które bezpośrednio wpływają na zdolność kraju do obrony, na dostęp do uzbrojenia lub związanej z nią technologii, na pewność źródeł zaopatrzenia w wyposażenie wojskowe. Z drugiej strony, bezpieczeństwo ekonomiczne utożsamia z działaniem za pomocą instrumentów polityki ekonomicznej, które są używane do agresji lub obrony: bojkoty handlowe i inwestycyjne, restrykcje związane ze źródłami energii - bezpieczeństwo zasobów.

S. Michałowski definiuje bezpieczeństwo ekonomiczne jako "wyobrażenie w zakresie rzeczywistych, względnie potencjalnych zagrożeń gospodarczych kraju, kształtowane pod wpływem ogólnego stanu zależności ekonomicznych (taki typ zewnętrznych związków gospodarczych danego kraju, przy którym istnieje możliwość efektywnego oddziaływania partnera zagranicznego na istotne wielkości gospodarcze w celu osiągnięcia określonych celów politycznych) kraju, które określa stopień efektywności zewnętrznej integracji ekonomicznej w wewnętrzny rozwój gospodarczy, zdolność obronną i stabilność systemu społeczno-politycznego danego kraju". W związku z powyższym bezpieczeństwo ekonomiczne oznacza stopień podatności danego państwa na przeniesienie przez gospodarkę działań o charakterze politycznym.

 następna strona